Komission asetus (EY) N:o 1399/2004, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta