Mål C-209/18: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 juli 2019 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Åsidosättande av direktiv 2006/123/EG och artiklarna 49 och 56 FEUF — Begränsningar och krav vad gäller platsen för sätet, juridisk form, kapitalinnehav och sektorövergripande verksamhet för civilingenjörsbolag, patentombudsbolag och veterinärbolag)