Sprawa T-516/19: Postanowienie Sądu z dnia 11 czerwca 2020 r. – VDV eTicket Service / Komisja i INEA [Klauzula arbitrażowa – Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014-2020) – Projekt „European Travellers Club”: Account-Based Travelling across the European Union – „ETC” – Umowa w sprawie subwencjonowania – Decyzja INEA stwierdzające jako niekwalifikujące się pewne koszty poniesione w ramach umów o podwykonawstwo – Błędne wskazanie strony pozwanej – Akt wpisujący się w czysto umowne ramy, z którymi jest on nierozerwalnie związany – Uzasadnione oczekiwania – Skarga w części niedopuszczalna i w części oczywiście bezzasadna]