Komission asetus (EY) N:o 1901/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 soveltamissäännöksistä