Komission asetus (EY) N:o 624/2005, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1565/2004 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta