Förenade måenl C-89/19–C-91/19: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 6 februari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Rieco SpA mot Comune di Lanciano, Ecolan SpA (C-89/19), Comune di Ortona, Ecolan SpA (C-90/19), Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA (C-91/19 (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Offentlig upphandling – Direktiv 2014/24/EU – Artikel 12.3 – Nationell lagstiftning som prioriterar upphandling till nackdel för ”in house”-kontrakt – Medlemsstaternas valfrihet vad gäller sättet att tillhandahålla tjänster – Gränser – Nationell lagstiftning enligt vilken det inte är möjligt för en upphandlande myndighet att förvärva andelar i ett organ som ägs av upphandlande myndigheter om förvärvet inte säkerställer att myndigheten får kontroll över detta organ eller vetorätt)