Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Euroopan tavaraliikenteen logistiikka - Kestävän liikkuvuuden avaintekijä {SEC(2006) 818} {SEC(2006) 820}