predmet C-699/19 P: Žalba koju je 20. rujna 2019. podnio Quanta Storage, Inc. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. srpnja 2019. u predmetu T-772/15, Quanta Storage, Inc. protiv Europske komisije