Komission asetus (EY) N:o 638/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta