Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1588 av den 25 juni 2020 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 genom fastställande av volymtröskelvärden för tantalmalm eller niobmalm, även anrikad, guldmalm, även anrikad, tennoxider och tennhydroxider, tantalater samt tantalkarbider