Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2018 av den 27 april 2018 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2020/1438]