Komission asetus (EY) N:o 2092/2004, annettu 8 päivänä joulukuuta 2004, Sveitsistä peräisin olevan kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä