Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/2004 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής αποξηραμένου βοείου κρέατος καταγωγής Ελβετίας