Komission asetus (EY) N:o 1111/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta