Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 042, 2020 m. vasario 7 d