Komission asetus (EY) N:o 1462/2006, annettu 2 päivänä lokakuuta 2006 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön