Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/48 του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 147/2003 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για τη Σομαλία (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23 της 25ης Ιανουαρίου 2021)