2011/737/,Euratom: Komisjoni otsus, 9. november 2011 , millega muudetakse komisjoni kodukorda