Υπόθεση T-175/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft κατά EUIPO (eVoter) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης eVoter – Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου – Περιγραφικός χαρακτήρας – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001)