Komission asetus (EY) N:o 1861/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1064/2005 muuttamisesta Liettuan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta