Σύσταση (ΕΕ) 2019/794 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2019, σχετικά με συντονισμένο σχέδιο ελέγχου με σκοπό να προσδιοριστεί η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων ουσιών που μεταναστεύουν από υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3519] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)