Oikaistaan komission direktiivi 2004/2/EY, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY muuttamisesta fenamifossin jäämien enimmäismäärien osalta (EUVL L 14, 21.1.2004)