Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Puolan tasavallan hallituksen ilmoitus Ilmoitus öljy- ja maakaasuesiintymien etsintää ja hyödyntämistä sekä öljyn ja maakaasun tuotantoa koskevan toimilupahakemuksen jättämisestä 2019/C 360/04