Sklep Sveta (EU) 2019/2245 z dne 19. decembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, ustanovljenem s Pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, o posodobitvi Priloge XV (Odprava carin) k Sporazumu