Komission asetus (EY) N:o 2808/98, annettu 22 päivänä joulukuuta, maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maatalousalalla