Komission asetus (EY) N:o 1000/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta