Informácie, ktoré sa majú predložiť podľa článku 5 ods. 2 Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19)] 2020/C 167/08