Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 56/1999 av den 30 april 1999 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet