Sklep Skupnega odbora EGP št. 56/1999 z dne 30. aprila 1999 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP