Mål C-17/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 14 maj 2020 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – brottmål mot Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures (Begäran om förhandsavgörande – Migrerande arbetstagare – Social trygghet – Förordning (EEG) nr 1408/71 – Tillämplig lagstiftning – Artikel 14.1 a och 14.2 b – Förordning (EG) nr 883/2004 – Artikel 12.1 – Artikel 13.1 a – Utstationerade arbetstagare – Arbetstagare som utför verksamhet i två eller flera olika medlemsstater – Förordning (EEG) nr 574/72 – Artikel 11.1 a – Artikel 12a.2 a och 12a.4 a – Förordning (EG) nr 987/2009 – Artikel 19.2 – Intygen E 101 och A 1 – Bindande verkan – Räckvidd – Social trygghet – Arbetsrätt)