Дело C-17/19: Решение на Съда (пети състав) от 14 май 2020 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Наказателно производство срещу Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures (Преюдициално запитване — Работници мигранти — Социално осигуряване — Регламент (EИО) № 1408/71 — Приложимо законодателство — Член 14, точка 1, буква а) и точка 2, буква б) — Регламент (EО) № 883/2004 — Член 12, параграф 1 — Член 13, параграф 1, буква a) — Командировани работници — Работници, осъществяващи дейност в две или повече държави членки — Регламент (EИО) № 574/72 — Член 11, параграф 1, буква а) — Член 12а, точка 2, буква a) и точка 4, буква а) — Регламент (EО) № 987/2009 — Член 19, параграф 2 — Удостоверения E 101 и A 1 — Обвързващо действие — Обхват — Социално осигуряване — Трудово право)