Oikaistaan neuvoston direktiivi 98/20/EY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16 (toinen painos 1988) olevan 1 niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta annetun direktiivin 92/14/ETY muuttamisesta (EYVL L 107, 7.4.1998)