Mål C-502/18: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 11 juli 2019 (begäran om förhandsavgörande från Městský soud v Praze — Republiken Tjeckien) — CS m.fl. mot České aerolinie a.s. (Begäran om förhandsavgörande — Transport — Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar — Förordning (EG) nr 261/2004 — Artikel 5.1 c — Artikel 7.1 — Rätt till kompensation — Direkt anslutande flygförbindelser — Flygning som består av två flygningar vilka utförs av olika flygtransportföretag — Den andra flygningen, med avrese- och bestämmelseort utanför Europeiska unionen, vilken utförs av ett företag med säte i tredje land, drabbas av en kraftig försening)