Vec T-865/16: Žaloba podaná 7. decembra 2016 – Fútbol Club Barcelona/Komisia