Komission asetus (EY) N:o 923/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti