Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση - Παράρτημα VIII:Αγροτική ανάπτυξη (μνημονεύεται στο άρθρο 34 της Πράξης Προσχώρησης)