Υπόθεση C-77/99: Αγωγή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά 1. Oder-Plan Architektur GmbH, 2. NCC Siab Bau GmbH και 3. Esbensen Consulting Engineers, που ασκήθηκε στις 3 Μαρτίου 1999