Komission asetus (EY) N:o 708/2006, annettu 8 päivänä toukokuuta 2006 , tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 21 ja kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 7 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)