Oznámenie Holandska o uplatnení článku 19 ods. 2 nariadenia č. 1008/2008 o pravidlách rozloženia prevádzky medzi letiskami Schiphol a Lelystad (Text s významom pre EHP)