Κοινοποίηση από τις Κάτω Χώρες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού 1008/2008, σχετικά με τους κανόνες κατανομής της εναέριας κυκλοφορίας στους αερολιμένες Schiphol και Lelystad (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)