Дело T-589/11: Решение на Общия съд от 20 ноември 2012 г. — Phonebook of the World/СХВП — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „PAGINE GIALLE“ — Абсолютни основания за отказ — Отличителен характер — Липса на отличителен характер — Липса на знаци или означения, станали обичайни — Член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009)