Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2399/89 της Επιτροπής της 3ης Αυγούστου 1989 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου