Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) (komission esittämä) {SEK(2004) 1176}