Υπόθεση T-441/14: Προσφυγή της 16ης Ιουνίου 2014 — Brugg Kabel και Kabelwerke Brugg κατά Επιτροπής