ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2203/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Νοεμβρίου 1997 για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για τη 14η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/97