Vec C-747/18 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 19. decembra 2019 – Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.)/Európska komisia (Odvolanie – Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Štátna pomoc – Pomoc poskytnutá Maďarskom v prospech podnikov, ktoré zamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím – Žaloba o neplatnosť – Údajné rozhodnutia o nevznesení námietok – Nedostatok aktívnej legitimácie – Osoba, ktorá nie je osobne dotknutá – Žaloba, ktorá nebola podaná na účely ochrany procesných práv – Neprípustnosť žaloby v prvostupňovom konaní – Zjavne nedôvodné odvolanie)