Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια φακέλων — Ανοικτή διαδικασία