Komission asetus (EY) N:o 1219/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyissä sopimuksissa määrättyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna-alan ja ovalbumiinin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1474/95 muuttamisesta