Komission asetus (EY) N:o 868/2005, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2005, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta