Γραπτή ερώτηση αριθ. 1259/88 του κ. Gerhard Schmid προς την Επιτροπή Θέμα: Παιδικές πάνες